PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA « Z un E » , vienotais reģistrācijas Nr. 40003570678, juridiskā adrese: Skolas iela 4-33, Rīga, LV-1010, elektroniskais pasts: [email protected]

Klients var iesniegt pieprasījumu par personas datu apstrādi rakstveida formā klātienē SIA « Z un E » veikalos, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, vai elektroniskā pasta veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.

Kādu informāciju / datus mēs ievācam?

Mājas lapas vivishop.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA « Z un E » var saņemt informāciju, kas satur personas datus:

1.1. iegūstot personas datus tiešā veidā, veicot pasūtījuma vivishop.lv noformēšanu, (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, piegādes adrese, maksājuma kartes detaļas), kā arī mēs apstrādājam informāciju par lietotāju / pircēju (turpmāk tekstā – lietotājs vai pircējs), kad tiek aizpildīta atbilstošā anketa.

1.2. netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes, lai pārraudzītu vivishop.lv izmantošanu).

Kādiem mērķiem Jūsu sniegtā informācija / dati tiek izmantoti?

Lietotāja personas dati, ka arī dati, kurus lietotājs sniedz vivishop.lv  tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, tiek izmantoti šādiem mērķiem:

- Pirkumu, preču pasūtījumu apstrādei,  kurus esat iegādājušies vivishop.lv:

SIA « Z un E » izmanto pircēja sniegtos datus, lai sazinātos ar pircēju pa elektronisko pastu, tālruni, nosūtot izziņu, lai informētu pircēju par pasūtījuma statusu, atbildētu uz pircēja  jautājamiem, sniegtu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar preces pirkumu, norēķiniem un nodošanu, nodrošinātu preces vai pakalpojumus, kas tiek meklēti vai pasūtīti vivishop.lv, izpildītu garantijas saistības un izskatītu sūdzības, iebildumus un priekšlikumus.

 Gadījumā, ja pircējs sniedz SIA « Z un E »  informāciju par trešajām personām, pircējs ir atbildīgs par to, lai tās informētu un iegūtu to piekrišanu, lai sniegtu šo informāciju nolūkiem, kas paskaidroti turpmāk. Iegādājoties preci vai dāvanu karti, sniegtā informācija par trešo personu tiek izmantota tikai, lai pārvaldītu piegādi vai pārbaudītu preču saņemšanu, kā arī  sniegtu informāciju uz jebkādu jautājumu vai pieprasījumu, kas varētu rasties pircējam vai trešajai personai;

-  Reklāmai un statistikai:

SIA« Z un E » izmanto "sīkdatņu" failos uzglabāto informāciju, kā arī tīmekļa vietnes labākai pielāgošanai lietotāja individuālām vajadzībām. Lietojot portālu, Jūs piekritāt ”sīkdatņu” izmantošanai. Lietotājs varat mainīt "sīkdatņu" iestatījumus tīmekļa pārlūkprogrammā. Ja lietotājs atstāj nemainītus šos iestatījumus, tad " sīkdatnes" tiks saglabātas tās ierīces atmiņā, kuru lietotājs izmantoja.

 - Mājas lapas uzlabošanai:

Lietotāju atsauksmes palīdz uzlabot klienta apkalpošanu, palielināt preču sortimentu, ņemot vērā lietotāja priekšlikumus un vēlmes, efektīvāk apstrādāt pasūtījumu un reaģēt uz atbalsta vajadzībām.  

Lietotāja sniegtā informācija, neskatoties uz to, vai tā ir publiski vai privāti pieejama, netiks pārdota, apmainīta, pārsūtīta un nodota citai kompānijai vai trešajai personai bez Lietotāja atļaujas, izņemot gadījumus, kur šādas informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai piegādātu nopirkto produktu vai sniegtu pieprasīto pakalpojumu.

 SIA « Z un E » neuzņemas nekādu atbildību par komentāriem, ko lietotāji ir ievietojuši lapā. Mēs paturam tiesības izdzēst jebkuru informācijas ievietošanu, kas ir pretrunā ar morālajām normām, aizskar cilvēku reliģisko ticību, satur reklāmu vai pārkāpj autortiesības.

Kam vēl ir piekļuve ievāktajiem datiem, vai dati ir drošībā?

Datu apstrāde izriet no lietotāja līgumsaistībām vai, ievērojot lietotāja līgumu, datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu / darījumu.

SIA« Z un E » neizpauž trešajām personām lietotāja personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūto informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

- ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamo vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, banka – norēķinu ietvaros vai komersants –  pasta/preču piegādei);

- saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;

- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA « Z un E » likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA« Z un E » likumīgās intereses.

Personu datu glabāšanas ilgums

 SIA « Z un E » glabā un apstrādā klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

-  tik ilgi, kamēr ir spēkā ar pircēju noslēgtais līgums;

-  kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtība SIA « Z un E » vai pircējs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

-  kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

-  kamēr ir spēkā lietotāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, lietotāja personas dati tiek dzēsti.

Trešo pušu saites

Pēc ieskatiem, SIA « Z un E » mājas lapā var iekļaut atsauksmes uz trešo pušu produktiem, saitēm vai pakalpojumiem. Šādām trešo pušu vietnēm ir atsevišķi un neatkarīgi privātuma politikas noteikumi. Tādējādi mēs neuzņemamies nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz citās vietnēs izvietoto saturu vai tajās veiktajām darbībām.

 Privātuma politikas grozījumi

SIA « Z un E » ir tiesības veikt grozījumus un papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu lietotājiem tā aktuālo versiju, ievietojot mājas lapā vivishop.lv .

 Jūsu piekrišana

Izmantojot SIA « Z un E » vietni, lietotājs piekrīt SIA ”Z un E” privātuma politikas noteikumiem.

 Sīkdatņu veidi un izmantošanas mērķis

      Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta un nākamo apmeklējumu laikā izgūta no Jūsu datora vai mobilās ierīces. Vivishop.lv izmanto sīkdatnes, lai palīdzētu analizēt interneta vietnes www.vivishop.lv izmantošanu, t.sk., lai izprastu apmeklētāju darbības interneta vietnē www.vivishop.lv,  un izveidotu lietotājiem ērtāku interneta vietni un uzlabotu tās darbību. vivishop.lv tiek izmantots interneta analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google Analytics rīks, un kura lietošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.

    Sīkdatnēs tiek apkopota informācija par to, kā lietotājs izmantoja interneta vietni www.vivishop.lv. Šim nolūkam tiek apkopota standarta žurnālierakstu informācija (pieslēguma laiks, ilgums, IP adrese) un anonīma informācija par lietotāja darbībām interneta vietnē.

       Ir divu veidu sīkdatnes — pastāvīgās un īslaicīgās (sesijas sīkdatnes). Pastāvīgās sīkdatnes tiek saglabātas datnes formātā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē ne ilgāk kā 12 mēnešus. Sesijas sīkdatnes tiek glabātas īslaicīgi, un tās pazūd, tiklīdz Jūs beidzat pārlūka sesiju. Sīkdatnes nesniedz piekļuvi termināla datu glabāšanas ierīcei, piemēram, cietajam diskam, kā arī nesniedz iespējas to kopēt.  

Privātuma politikas grozījumi
     vivishop.lv privātuma un sīkdatņu politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta. vivishop.lv visas vivishop.lv sīkdatņu politikas izmaiņas publicēs www.vivishop.lv interneta vietnē, sniedzot īpašu paziņojumu par izmaiņām. 

Pirkumu grozs